Miljö

Företaget har en miljöpolicy och miljöledningsrutiner som i korta drag innebär följande:

  • Vid inköp av material, produkter, förbrukningsmaterial, kontorsmaskiner, papper, datorer, skrivare, färgpatroner, kommunikationsutrustning, belysning, batterier, fordon skall beaktas att produkterna är miljöcertifierade, energisnåla och återvinningsbara.
  • Användning av el, vatten, papper och förbrukningsmaterial skall begränsas till ett minimum.
  • Inköp av livsmedel, kaffe, blommor och annan utrustning till företaget får endast ske av Krav- eller miljöcertifierade produkter.
  • Resor till och från arbetet, liksom resor i arbetet, skall begränsas så mycket som möjligt och skall alltid ske så klimatsmart som möjligt. Där allmänna kommunikationsmedel är tillgängliga skall dessa i första hand användas.
  • All personal skall agera med miljö och hållbarhet som viktiga parametrar i alla delar i jobbet.
  • Alla inköp skall godkännas av VD som också är Miljöansvarig vid företaget.

Miljöarbetet har redan inneburit stora förändringar av företagets arbetssätt, och målet är nu att vi inom tre år skall ha minskat vår användning av miljörelaterade tjänster och produkter med en tredjedel.

Uppföljning av detta arbete sker varje år i januari under ledning av VD/Miljöansvarig.